Jumat, 28 Agustus 2009

Java Language [nge-ngoko-inD]

Sinau Basa Jawa nganti rasa seneng
Akeh sing ngomong menawa basa Jawa iku angel. Malah ana ugo sing duwe anggepan yen sinau basa jawa iku luwih angel tinimbang sinau basa manca. Padahal yen duwe anggepan mau iku wong asli jawa. Kepriye kok bisa ngono? Apa bener basa jawa iku angel tenan? Kandane wong tua-tua, basa jawa iku ora angel tenan. Menawa digawe angel ya terus dadi angel tenan. Basa jawa klebu angel merga ing basa jawa kuwi ana sing diarani urut-urutanne tata krama utawa unggah ungguh basa. Unggah ungguh basa mau dipisahke dadi papat. Ngoko lugu, ngoko alus, krama lagu, lan krama alus. Saka unggah ungguh basa cacahe papat mau sing dianggep gampang dhewe yaiku ngoko lugu. Basa ngoko lugu akeh digunakke ana ing masyrarakat Jawa, dienggo wong tuwa kangge ngomong marang wong enom utawa bocah, uga isa kanggo ngomong bocah pada bocah, utawa wong tuwa pada wong tuwa sing wis cedhak srawunge. 
 Dene unggah ungguh basa sing klebu angel yaiku basa karma alus, merga kudhu akeh ngapalke tembung tembung, Utamane tembung sing kanggo ngomong karo wong tuwa. Masalah urut urutane utawa unggah ungguhe basa mau kanggo murid bisa disinauni ana sakjerone pelajaran basa Jawa ing sekolahan.
 Saka anane Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 895.5/01/2005 masalah kurikulum basa jawa, basa jawa terus dadi pelajaran wajib sing diwenehake ing sekolahan sekolahan saka SD (Sekolah Dasar) nganti tekan SMA (Sekolah Menengah Atas). Sakdurunge ana Keputusan Gubernur mau, pelajaran basa Jawa mung kangge genep-genepan, nanging diajarake ing tingkat SD nganti SMP. Saiki basa Jawa mulai entuk enggon sing lumayan, muga-muga wae bisa ngawiti basa Jawa dadi luwih manak akeh, ora mala mrihatinake.  
 Akeh nimpuna basa sing pada gomong yen sakjatine sing marahi basa Jawa dadi mrihatinke iku ora liya ya saka wong Jawa dhewe. Sakparengan ageng wong Jawa ora ngulinakne nganggo basa Jawa mben dinane. Saben dinane yen basa Jawa ora ringkes, kurang komunikatif lan liya liyane. Kenyataanne saiki akeh warga Jawa sing padha ndidik anake ora nganggo basa Jawa. Utamane ibu-ibu senajan asli wong Jawa, nanging kaya-kaya wis lali marang basa Jawa. Kebukti nalika duwe anak, wiwit lair anakke wis dikulinakake nganggo basa Indonesia. Babar pisan ora dikulinakake basa Jawa.
 Dadi anakke mau pada ora ngerti karo basa Jawa. Apa maneh tata krama. Kabeh ibu-ibu mau padha ngomong yen ing jaman teknologi sarwa maju iki basa Jawa ora pathi perlu lan malih sakiki umume padha ngangge basa Indonesia. Mula iku milih nganggo basa Indonesia wae sing luwih gampang. Anggepan mau ana benere nanging akeh klerune. Wis dimengerteni sing akeh yen basa Jawa mau ora mung bisa kangge kumpulan wae. Luwih saka kuwi, basa Jawa uga bisa kangge ndidik masalah tata krama, sopan santun, lan budi pekerti marang anak-anakke. 
 Yen mbiasakkake nganggo basa Jawa, kejaba anak-anakke mau bisa luwih nduweni tata krama sing apik marang unggah ungguh basa. Basa Jawa kuwi ajeg nduweni kebecikkan yen dibandingke karo basa liya. Matur suwun. Kanggo contho, aku tau maca sawijining halaman pendidikan ing majalah Jayabaya sing nyebutake yen tembung-tembung ing basa Jawa mau apik-apik. Lagi anggone ngomong wae wis liya karo tembung-tembung basa liya. Umpamane tembung ”matur nuwun” anggone ngomongake mesthi alon. Bedha karo yen ngomong tembung thank you, terima kasih, kamsia sing bisa diucapake cepet utawa banter. Basa Jawa bisa disinaoni nanggo cara sing rena-rena kaya sing isih tak lakoni. Cara-cara mau umpamane, bisa sinau nganggo buku-buku basa Jawa ning sekolahan, utamane para siswa yen nemu masalah sing ora cetha kudu wani takon marang bapak utawa ibu guru basa Jawa. Kanggo sing durung ngerti, arti lan maksud-e basa Jawa mau isine werna werna, mulai dongeng kanggo bocah-bocah, kabudayan, kasusastran, nganti sastra kabeh ana. Yen sering maca wacan basa Jawa mau ora krasa penangkepan kita masalah basa Jawa bisa mundhak. Sakwise seneng maca, yen nemoni bab sing kurang cetha, bisa takon karo wong tuwa sing ngerti tenan masalah basa lan kabudayan Jawa, lumrahe wong tuwa mau nyata ngerti tenan. Sakbanjure, pekara kasil lan orane yen sinau basa Jawa mau tergantung karo awake dhewe dhewe. Sing penting, sakdurunge sinau basa Jawa luwih dhisik kabeh duwe niyat sing kuwat kanggo landasanne rasa tresna karo basa Jawa. Nglakoni gawean opo wae yen ditandangi kanthi tresno lumrahe mesthi arep ngunduh asil sing apik lan nyenengne. Luwih apik wong sing wis dadi wong Jawa kudu ayo padha dhuweni rasa tresna karo basa Jawa. Sapa maneh sing kudu nresnani yen ora wong Jawa dhewe. Ya aku karo kuwe kabeh.

Jumat, 24 Juli 2009

Bahasa Jawa : spesial untuk P. Nyamat...

     1. Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana
Tuladha: Amir nyolong motore tetanggane. Pas ning kantor polisi, Amir ora ngaku yendeweke nyolong amarga deweke wedi nek mlebu penjara.


2. Adol lenga kari busik = dum dum barang, nanging sing andum ora oleh bagean
Tuladha: Sawijinging Nabi iku sifate pancen becik. Nalika delok rakyat miskin, Nabi iku ora tega. Panjenengane paring-paring apa kang bisa diparingake tanpa medulikake dheweke.


3. Anirna patra = ngungkiri tulisane dhewe
Tuladha: Nalika bali sekolah, Basbas nulis boten pareng ngagem sepatu ing kelas. Sakesuke, Basbas ngidak reregetan. Dheweke nganggo sepatu ing kelas, dadine kelase rusuh. Kanca-kancane ngamuk marang Basbas, nanging Basbas ora ngaku menawa dheweke sing nulis. Sebabe kanca-kancane wis ora nganggo sepatu.


4. Asor kilang munggwing gelas = gunem manis tur marak ati lan bisa mranani sing krungu
Tuladha: Dhoxie senengane muja-muja pacare nek pacare iku ayu. Dhoxie seneng nek pacare iku seneng uga utawa guyu. Soale guyune pacare Dhoxie iku manis.


5. Ana adulate ora ana begjane = arep nemu kabegjan, ning ora sida
Tuladha: Cihuy ndelok dhuwit satus ewu ing dalan. Dheweke mlaku marani dhuwit iku, nanging ana wong kang jupuk dhuwit iku. Dadine Cihuy ora sida entuk dhuwit iku.


6. Ana gula ana semut = panggonan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
Tuladha: Ana sawijining toko kang ngedol barang-barang elit nganggo rega sing murah. Toko iku rame ditekani wong-wong amarga ngedol barang-barang elit kanggo rega terjangkau.


7. Angon mangsa = golek wektu kang prayoga kanggo tumindak.
Tuladha: Nalika pelajaran kosong, kanca-kancane Ellok pada rame, nanging Ellok sinau pelajaran Basa Jawa sing dheweke ora bisa. Ellok migunaake wektu iku supaya bisa nyalip Marwan sing jago Basa Jawa iku.


8. Arep jamure emoh watange = gelem kepenake ora gelem rekasane
Tuladha: Ing perlombaan 17-an, Fashtha ora gelem melu siji wae perlombaan. Dheweke ngongkon kancane supaya melu lomba. Nalika kancane menang lomba, kancane oleh hadiyah mangan gratis. Dheweke melu mangan karo kanca-kancane. Kanca-kancane padha nggremengi Fashtha. 


9. Ana catur mungkur = ora seneng nyampuri urusaning liyan
Tuladha:Izta duwe prinsip menawa dheweke kudu dadi bocah kang apik. Dheweke ora gelem ngurusi urusan wong liya menawa urusane dhewe durung rampung. Dadine dheweke disenengi karo kanca-kancane. 


10. Anak molah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
Tuladha: Ghading menika tiyang sing nakal. Piyambakipun seneng migunakaken narkoba. Amargi piyambakipun taksih alit, tiyang sepuhipun dados dipenjara amargi kelakuan putranipun. 


11. Arep nengkane emoh pulute = gelem kepenak emoh nglakoni rekasane
Tuladha: Shabien lan kanca-kancane kadhawuhan saking ibu guru menawa nandur wit rambutan. Nanging Shabien ora melu kerja bakti amarga gawe dheweke reget. Nalika wit rambutane wis uwoh, Shabien banjur jupuk kabeh rambutane. Kanca-kancane padha ngamuk, nanging dheweke ora ngrasa salah.12. Adigang, adigung, adiguna = seneng ngendelake kekuwatane, panguwasae, lan kepinterane
Tuladha: Benjo dhuwe otot sing keker, dheweke iya anake wong pangkat. Benjo lumayan pinter, nanging dheweke sombong. Menawa nyalonake dadi OSIS, dheweke nyritakake tentang keluwihane. Kanca-kancae ora ana sing gelem milih Benjo. Nanging kanca-kancane diancem menawa ora milih dheweke. Pancen Benjo bocah kang sombong.


13. Asu marani gebug = njarag bebaya
Tuladha: Nalika liburan sekolah, Yadhie lan kanca-kancane ngrencanakake piknik. Yadhie ngusul menawa dheweke pingin piknik ing tanah Sagih. Kanca-kacane wenehi piweling kanggo Yadhie menawa tanah iku akeh ulane. Menawa ora gelem kabeh, Yadhie menyang ing tanah Sigih dhewekan. Nalika tekan ing tanah mau, Yadhie kaget menawa akeh ula ana ing tanah Sagih iku.


14. Bapa kesolah anak molah = yen wong tuwa oleh prakara, anak uga melu ngrasakae lan melu tanggung jawab
Tuladha: Ramanipun Zatzat dipenjara amargi mejahi tetangginipun. Nalika ing sekolah, Zatzat oleh ala-ala saking rekanipun amargi ramanipun Zatzat dipenjara. 


15. mBarung sinang = nyela-nyela wong guneman
Tuladha: Ghestho lan kanca-kancane padha guneman masalah penting pekara piknik. Nalika lagi serius-seriuse, Ghestho malah malingke bab. Dheweke malah ngomong pekara motor anyar. 


16. mBondhan tanpa ratu = mbangkang marang nagara
Tuladha: Negara Indonesia nglarang menawa ora entuk nyiksa bocah. Nanging P. Laskar ora mirengaken peraturan mau. Dheweke terus nyolong bocah, banjur jaluk tembusan kanggo wong tuwa bocah mau. Polisi akhire bisa ngringkus P. Laskar mau. Dheweke nyesel amarga wis mbangkang marang Negara.

17. Asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane
Tuladha: Presiden SBY menika dados presidenipun Indonesia. Panjenenganipun gadhah sopan santun. Ing pundi mawon, panjenenganipun diajengi kaliyan rakyat amarga dados presiden Indonesia.


18. Ati bengkong oleh oncong = wong duwe niyat ala oleh dalan
Tuladha: Besta kepingin dadi profesor kang terkenal. Dheweke latihan supaya bisa dadi professor. Sinau terus tanpa ngeluh. Cita-citane akhire bisa kawujud amargi usahane mau lan niyate mau. Gusti pancen adil kanggo ciptaane.

19. Criwis cawis = seneng maido nanging ya seneng menehi (muruki)
Tuladha: B. Anfas iku wong kang sugih. Dheweke pancen cerewet, dheweke gadah pembantu akeh. Saben kerjaan menawa ora rampung didukani B. Anfas. Namung B. Anfas seneng meneh-meneh karo wong liya.  

 
20.
Beras wutah arang bali menyang takere= barang kang wis wah ora bakal bali kaya maune
Tuladha: P. Ahmad kagungan pitik kanga rep disembelih ing dina Minggu. Mardin, putrane P. Ahmad ora setuju yen pitike mau arep disembelih. Barang wis dina Minggu, P. Ahmad nyembelih pitike lan digawe opor. Mardin nangis lan nyuwun karo P. Ahmad supaya pitik kang sampun diopor dibalike ning asale. P. Ahmad ngendikan karo Mardin yen pitike mau ora bisa balik marang asale. 


Sabtu, 28 Maret 2009Beginilah aku. . .

Entah mengapa semua yang ada dengan sendirinya menjauh. . .

Entah mengapa semua kesialan terus memeluk tubuhku. . .

Inilah aku. . .

Susah mencari jati diri. . .

Susah mencari kesenangan. ..

Susah mencari seseorang, yang bisa membuat diriku bahagia

Susah mencari sahabat. . .

Susah untuk menghirup udara segar ini. ..

adha aPPha sih ini? ? ?

QayaQ-na QhuW bhaRRu banGund DhaRRy TiDhuR panJJank-Q

InGin RhaSSana nGiLLanGind BheBhan DhuLhu. . .

MenJhaLLani hiDhyp BhaRhu. . .

Rabu, 25 Maret 2009


MAGIC

Sesuatu yang bisa membuat orang terpukau

Sesuatu yang bisa membuat orang ingin mempelajarinya
Sesuatu yang aneh tapi nyata

Itulah magic
Itu khayal, tapi real
Bagiku. . .
Magic is so cool
Magic is all for me
Enough to see. . .
Can read your mind

Itulah magic
Full with black …
Tanpa tongkat
Tanpa mantra

Sesuatu itu akan mudah bagi kaum awam, jika…
Sesuatu itu memiliki trik, dan…
Sesuatu itu memiliki rumus, maka…
Sesuatu itu akan pasaran bagi kita

MAGIC IS SCARCE, MAGIC IS PERFECT, AND MAGIC IS MY HEART
MAGIC IS COME FROM THE INNER WHO HAS THE SIXTH SENCE
M-A-G-I-C DON’T BE COMPARED WITH THE REAL WORD
OR YOU WILL BE CRAZY ! ! !

Jumat, 20 Maret 2009

sheMMwa JhaLLand,

eank khYta ingind-Qhan...

taQ munkkyn TherJhaddy bheGGituw jah...

naMMund...

Qta musThy beRushaha...

Dhan aGhaR sheMWa bhysHa teRLaqsanaqan,

bhaYank-in...

soMe1 eank u idHam2-in suPPort-in u!

soMe1 eank u suQa nGe-dhuQunk u!

WaLLau-pHun aqhiR-na u bHaqal jhaDDy GhyLLa!

sHeanDhay-na iThuW beR-hasYL,

QhaBBaRRind QhuW eah!

ke:


  1. FS : kikyo_safira@yahoo.co.id
  2. YM : kikyo_safira@yahoo.co.id
  3. FB: bluqutuq_zipy@yahoo.co.id
  4. BLOG: khikhycheche.blogspot.com

Thanks for u R aTTanTioN . . .